Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych jest bardzo ważna dla Preisner Productions, właściciela sklepu internetowego Preisner Store, dostępnego pod adresem www.store.preisner.com („Sklep”). W niniejszej Polityce Prywatności chcemy poinformować Klientów Sklepu o tym, w jaki sposób przetwarzamy ich Dane Osobowe, a także przedstawić prawa Klientów wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) lub innych obowiązujących przepisów krajowych. Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie określone w RODO.

Klientami są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie Sklepu („Regulamin”) oraz osoby odwiedzające stronę internetową Preisner Store. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

Wszelkie Dane Osobowe podane przez Klienta w trakcie procesu zakupu będą przetwarzane w celach wymienionych poniżej przez:

Zbigniew Preisner Preisner Productions

Jamna 52, 32-842 Paleśnica, Polska

(zwana dalej Preisner Productions lub Administratorem Danych),

Klient może skontaktować się z nami w sprawach dotyczących przetwarzania jego Danych Osobowych pod adresem store@preisner.com.

  1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I CEL PRZETWARZANIA

Jakie Dane Osobowe gromadzi Preisner Productions?

W ramach naszej działalności związanej z prowadzeniem Sklepu przetwarzamy Dane Osobowe Klientów, które są niezbędne do realizacji Zamówienia złożonego na naszej stronie internetowej, o której mowa powyżej. Preisner Productions może przetwarzać Dane Osobowe bezpośrednio od Klienta na podstawie Zamówienia złożonego na naszej stronie internetowej, w ramach następujących czynności przetwarzania:

  • Realizacja zamówień zakupu Oferty Preisner Productions;

  • Zarządzanie relacjami handlowymi i umownymi z Preisner Productions w zakresie

realizacji Zamówień, fakturowania i zarzadzania Płatnościami;

  • Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Preisner Productions, w celu ulepszania naszych produktów i usług zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez Klientów oraz zarządzania reklamacjami;

Preisner Productions przetwarza następujące Dane Osobowe Klientów:

  • Dane podstawowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

  • Dane dotyczące płatności: metoda Płatności, termin Płatności;

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Preisner Productions gromadzi Dane Osobowe na podstawie:

- zgody Klienta zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli jest wymagana;

- Artykułu 6 ust.1 litera b) RODO – do realizacji Zamówienia złożonego na naszej stronie internetowej;

- Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - gdy jest to usprawiedliwione prawnie uzasadnionym interesem Administratora, np. możliwością ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Klient może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Jak długo Preisner Productions przechowuje Dane Osobowe Klientów?

W zakresie, w jakim Przetwarzanie Danych Osobowych opiera się na zgodzie Klienta, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, ale nie dłużej niż do upływu poniższych okresów przechowywania:

Dane Osobowe Klienta będą przechowywane przez cały okres realizacji Zamówienia i dodatkowo przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono Zamówienie.

W razie, gdy będzie to konieczne i uzasadnione, Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  1. ODBIORCY DANYCH

Kto może uzyskać dostęp do Danych Osobowych Klienta?

Wszelkie Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez Preisner Productions lub jej usługodawców, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Zewnętrznymi odbiorcami danych są podwykonawcy Preisner Productions (dostawcy usług technicznych odpowiedzialni za hosting strony internetowej sklepu lub wsparcie IT, dostawcy usług płatniczych i usług fakturowania).

W przypadku, gdy powierzamy Przetwarzanie danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań wobec Klienta Podmiotom Przetwarzającym, jego Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednią umową o przetwarzaniu danych.

Poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) możemy przekazywać Dane Osobowe wyłącznie do krajów trzecich, które uzyskały decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub w których zastosowanie maja inne zabezpieczenia ochrony danych (np. wewnętrzne reguły korporacyjne dotyczące ochrony danych lub standardowe klauzule umowne UE) lub okoliczności prawne zezwalają na przekazanie. Ponadto, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, zostaną wprowadzone dalsze zabezpieczenia (np. szyfrowanie i dodatkowe ustalenia umowne) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych Klienta.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Jakie zabezpieczenia w celu ochrony Danych Osobowych zostały wprowadzone przez Preisner Productions?

W odniesieniu do ryzyka związanego z Przetwarzaniem Danych Osobowych w toku działalności handlowej, Preisner Productions podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych, w szczególności w celu zapobieżenia zniszczeniu, naruszeniu bezpieczeństwa lub uzyskaniu dostępu do danych przez nieupoważnione osoby trzecie. Dostęp do Danych Osobowych Klientów maja wyłącznie osoby upoważnione, zobowiązane do poufności.

Preisner Productions wybiera wyłącznie tych podwykonawców i usługodawców, którzy zapewniają wysokie standardy bezpieczeństwa.

7. PRAWA KLIENTA W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Przetwarzaniem przez nas Danych Osobowych Klientom przysługują następujące prawa:

Prawo do wycofania zgody

W zakresie, w jakim Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej na tej podstawie.

Prawo do informacji

Klient może zażądać informacji, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane. W takim przypadku Klient może zażądać dalszych informacji, w szczególności na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych Danych Osobowych, odbiorców, okresu przechowywania lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteriów określania tego okresu, a także dalszych informacji. Klient może zażądać kopii swoich Danych Osobowych, które zostaną mu dostarczone w przypadku żądania pocztą elektroniczną w powszechnie używanym formacie elektronicznym, pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa lub wolności innych osób.

Prawo do sprostowania

Klient może zażądać od nas poprawienia niedokładnych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki.

Prawo do usunięcia danych

Klient może zażądać natychmiastowego usunięcia swoich Danych Osobowych.

Dane Osobowe Klienta będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak jest to wymagane dla realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo. Gdy tylko cel zostanie zrealizowany lub Dane Osobowe Klienta nie będą już potrzebne, zostaną one usunięte.

Ponadto możliwe jest Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Administrator może przetwarzać w tym celu dane Klienta tylko tak długo, na jak długo pozwalają terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klient może zażądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych, w szczególności jeśli:

- Klient kwestionuje ich dokładność, a dane są weryfikowane,

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient odmawia usunięcia danych,

- dane nie są już wymagane, ale są potrzebne do dochodzenia, realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi, lub

- Klient sprzeciwił się przetwarzaniu danych.

Prawo do przenoszenia danych

Na żądanie Klienta przekażemy jego dane - o ile jest to technicznie możliwe - innemu Administratorowi. Prawo to przysługuje jednak tylko wtedy, gdy Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie Klienta lub jest niezbędne do wykonania umowy. Zamiast wnioskować o kopie swoich danych, Klient może również zwrócić się o przekazanie danych bezpośrednio innemu Administratorowi danych, wskazanemu przez Klienta.

Prawo do sprzeciwu

Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych, jeśli Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO). W takim przypadku dane nie będą już przetwarzane, chyba że zostaną wykazane istotne powody dla kontynuowania przetwarzania.

Preisner Productions informuje, że modyfikacja lub niepodanie danych może mieć wpływ na Przetwarzanie Zamówień złożonych w sklepie Preisner Store oraz, że wszelkie wnioski dotyczące wykonywania praw Klienta będą przechowywane do celów dokumentacji.

Każdy wniosek musi zawierać imię i nazwisko oraz adres Klienta i musi zostać przesłany pocztą elektroniczną na adres store@preisner.com lub na adres fizyczny Preisner Productions.

Klient ma również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim zamieszkania Klienta lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że Przetwarzanie narusza RODO.

Dane kontaktowe polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych są następujące:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

8. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Danych Osobowych Klientów lub w celu złożenia wniosku o skorzystanie z praw przysługujących Klientom na mocy RODO, Klient może skontaktować się z nami pod adresem:

store@preisner.com

9. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności w przypadku zmian w sposobie świadczenia naszych usług, sposobie przetwarzania danych Klientów lub w obowiązującym prawie. Dlatego zachęcamy do regularnego przeglądania naszej Polityki Prywatności, której aktualna wersja dostępna jest na stronie Sklepu.

Wersja Polityki Prywatności z dnia 04.03.2024 r.

Koszyk
Melancholy
Pliki w jakości CD z cyfrowym bookletem
2 x
43,00 zł
Melancholy
Pliki w jakości HD z cyfrowym bookletem
1 x
52,00 zł
Do zapłaty
138,00 zł
Kod rabatowy +