Regulamin PREISNER STORE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Preisner Store ("Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.store.preisner.com ("Sklep"): składania Zamówień drogą elektroniczną, realizacji płatności oraz dostarczania Zamówień. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właścicielem i operatorem Sklepu jest Zbigniew Preisner "Preisner Productions", adres: Jamna 52, 32-842 Paleśnica, Polska, NIP PL6760114184, REGON: 350326348 (dalej "Preisner Productions").

Sklep świadczy usługę stałego pobierania plików będących nagraniami muzycznymi w jakości HD lub CD (wyłącznie całych albumów) wraz z elektroniczną książeczką oraz partytur ("Oferta"). Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla ogółu dorosłych i nieprofesjonalnych odbiorców oraz małoletnich posiadających zgodę rodziców ("Klient" lub "Klienci" w liczbie mnogiej). Usługi Preisner Store nie są przeznaczone do celów komercyjnych.

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z OFERTY

Wszystkie pliki oferowane w ramach Oferty są chronione prawami autorskimi i w związku z tym Klienci mogą je wykorzystywać po zakupie wyłącznie w celach prywatnych, zgodnie z warunkami określonymi przez Preisner Productions w niniejszym dokumencie:

Klientom zabrania się podejmowania prób obejścia, usunięcia lub osłabienia środków technicznych wdrożonych dla ochrony plików, w celu wykorzystania plików do celów niedozwolonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem odpowiedzialności i kar wynikających z Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Klienci mogą odtwarzać, przesyłać i zapisywać pobrane pliki na nośnikach wyłącznie na potrzeby użytku prywatnego.

Wykorzystywanie plików zakupionych w Sklepie z użyciem technologii do tworzenia i przerabiania dźwięku lub możliwości sztucznej inteligencji jest zabronione bez uprzedniej zgody właścicieli praw autorskich. Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek tego typu wykorzystanie może naruszyć prawa autorskie.

Partytury zakupione i pobrane z Preisner Store są zabezpieczone znakiem wodnym, wskazującym adres e-mail Klienta.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących warunków: posiadania urządzenia końcowego kompatybilnego z formatami plików dostępnych w Sklepie, z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

Klienci nie mogą korzystać ze Sklepu w celach sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i ogólnie przyjętymi zasadami postępowania.

Preisner Productions zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu:

 • ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą, lub

 • ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Sklepu, usprawnieniami, konserwacją lub ochroną systemów informatycznych.

Mogą wystąpić nieprzewidziane przerwy w świadczeniu usług spowodowane problemami po stronie dostawcy usług internetowych, zewnętrznymi pracami konserwacyjnymi itp. Preisner Productions zobowiązuje się jednak do informowania Klientów o wszelkich możliwych do przewidzenia przerwach w świadczeniu usług. Preisner Productions zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich modyfikacji lub ulepszeń swoich usług, które uzna za konieczne i użyteczne i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą z tego wyniknąć, z wyjątkiem w wyniku poważnych uchybień z jego strony.

 1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU, ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

  1. Korzystanie ze Sklepu

Klienci mogą składać zamówienia elektroniczne ("Zamówienie" lub w liczbie mnogiej "Zamówienia") bez rejestracji, jako goście. Warunkiem skorzystania z Oferty jest przyjęcie do wiadomości treści niniejszego Regulaminu oraz podanie Danych Osobowych, oznaczonych jako obowiązkowe do realizacji Zamówienia.

Klienci zobowiązują są do:

 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń;

 • korzystania z jakichkolwiek treści zamieszczonych w ramach Sklepu wyłącznie w celach prywatnych.

  1. Składanie Zamówień i Płatności

Klienci mogą składać Zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez wejście na stronę internetową Sklepu, wybranie towarów z Oferty Sklepu i dodanie ich do koszyka.

Oferta dostępna na stronie internetowej Sklepu stanowi ofertę handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Przez złożenie Zamówienia, Klient zawiera umowę sprzedaży z obowiązkiem zapłaty. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie złożenia Zamówienia.

Ceny za pobranie Oferty obejmują cenę pliku powiększoną o należny podatek VAT (obowiązujący w dniu pobrania lub dokonania Płatności).

Cena za pobieranie nagrań muzycznych podawana jest w walucie polskiej - PLN lub euro - EUR.

Nasze ceny nie obejmują opłat za połączenia i komunikację związanych z korzystaniem z usługi online, które są ponoszone niezależnie przez Klientów.

Preisner Productions zastrzega sobie prawo do zmiany cen swojej Oferty w zakresie uznanym za konieczny, w szczególności ze względu na zmieniające się warunki rynkowe lub ekonomiczne, takie jak wzrost podatków lub stopy inflacji. Aktualne ceny są dostępne dla Klientów na stronie internetowej Sklepu.

Klienci mogą modyfikować i anulować swoje Zamówienia w dowolnym momencie do czasu ostatecznego potwierdzenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Następnie Klientom udostępniane jest podsumowanie Zamówienia z opisem wybranych plików, łączną ceną i obowiązującymi podatkami.

W celu dokonania Płatności, Klienci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także do złożenia oświadczeń i wyrażenia obligatoryjnych zgód, bez których Klienci nie będą mogli przystąpić do procesu opłacenia Zamówienia. Dopiero po podaniu wymaganych danych oraz złożeniu wymaganych oświadczeń i zgód, Klient może ukończyć składanie Zamówienia i przystąpić do dokonania Płatności.

Płatności dokonywane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności online PayU (dalej "Płatność" lub „Płatności”). Klienci realizują Płatności bezpośrednio z dostawcą usług płatniczych, który powiadamia Preisner Productions o ich pomyślnej autoryzacji i zakończeniu. Płatności są zabezpieczone odpowiednimi protokołami bezpieczeństwa, które zapewniają, że transakcja jest przeprowadzana zgodnie z bankowymi standardami bezpieczeństwa.

Brak dokonania Płatności za zamówione pliki skutkuje anulowaniem Zamówienia. Klienci mogą wznowić składanie Zamówień w dowolnym momencie.

Sklep wystawia faktury VAT automatycznie dla każdego Zamówienia.

  1. Oświadczenia klientów

Składając Zamówienie w Sklepie Preisner Klienci oświadczają i przyjmują do wiadomości, że:

 • przeczytali i zaakceptowali niniejszy Regulamin oraz Politykę prywatności;

 • są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, aby złożyć Zamówienie lub posiadają zgodę rodziców na złożenie Zamówienia;

 • nie będą wykorzystywać plików dostępnych w Sklepie do celów komercyjnych lub niezgodnych z prawem;

 • ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodne z prawem wykorzystanie plików.

Preisner Productions nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie swojej Oferty.

  1. Dostawa Zamówienia

Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje od Sklepu wiadomość e-mail z linkiem do pobrania zakupionych plików i książeczką elektroniczną. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą udostępnienia plików do pobrania na stronie Sklepu i otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z linkiem do pobrania.

Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji Płatności elektronicznej, a w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie praw konsumentów, akceptując niniejszy Regulamin, Klienci wyraźnie przyjmują do wiadomości i akceptują, że dostawa Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po autoryzacji Płatności i doręczeniu wiadomości e-mail zawierającej link do pobrania. Klienci mogą pobrać zakupione pliki niezwłocznie, w związku z czym przyjmują do wiadomości, że prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni w przypadku sprzedaży internetowej lub sprzedaży na odległość, przewidziane w Ustawie o prawach konsumenta, nie ma zastosowania.

W związku z tym po zrealizowaniu Zamówienia nie będzie możliwe złożenie wniosku o jego wycofanie, anulowanie lub zwrot pieniędzy.

 1. ZASTRZEŻENIA SKLEPU

Sklep i wszystkie jego treści redakcyjne, graficzne, fotograficzne, audio i wideo są chronione na podstawie przepisów polskiej Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Prawa autorskie i prawa pokrewne są zastrzeżone, a Preisner Productions jest wyłącznym posiadaczem lub koncesjonariuszem wszystkich elementów własności intelektualnej Sklepu, takich jak logo, znaki towarowe, zdjęcia i szablony, pliki tekstowe, graficzne, audio i wideo, teksty, obrazy, technologie i know-how.

W związku z tym zabronione jest jakiekolwiek naruszanie, a także odtwarzanie, powielanie, modyfikowanie, usuwanie, wykorzystywanie do celów komercyjnych, w całości lub w części, przedmiotów tych praw autorskich.

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie upoważniaj do odtwarzania, powielania, modyfikowania lub komercyjnego wykorzystywania poszczególnych treści ze strony Sklepu. Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie tych treści do celów innych niż ich przeznaczenie jest surowo zabronione: jakakolwiek komercyjna odsprzedaż, wymiana, wypożyczanie plików lub ich przekazywanie osobom trzecim jest surowo zabronione.

Możliwość pobrania, zapisania lub przesłania plików oferowane Klientowi w kontekście Oferty w żaden sposób nie pociągają za sobą zrzeczenia się przez właścicieli praw autorskich do ich utworów. Preisner Productions pozostaje wyłącznym właścicielem praw do nagrań muzycznych i do partytur.

Klienci niniejszym zobowiązują się nie naruszać zabezpieczeń strony Sklepu i plików, nie blokowa

, nie modyfikować ani nie usuwać żadnych informacji związanych z prawami autorskimi do plików, ani nie zachęcać lub pomagać osobom trzecim w dokonywaniu takich czynów. Klienci zobowiązują się nie podejmować prób obejścia lub modyfikacji oprogramowania niezbędnego do korzystania z Oferty.

Preisner Productions nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z działaniem sieci internetowej, z wyjątkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z jej strony. Niewyczerpująca lista takich problemów obejmuje problemy związane z szybkością dostępu do Sklepu, szybkością pobierania, zawieszeniem lub niedostępnością Oferty lub nieuczciwym wykorzystaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu, szybkością odtwarzania utworów lub tymczasową lub trwałą niedostępnością utworów muzycznych.

Ze względu na różnorodność kodowania plików, nie wszystkie urządzenia do odtwarzania dźwięku mogą obsługiwać wszystkie formaty plików i jakości dźwięku dostępne do pobrania w Sklepie. W przypadku technicznej niekompatybilności tych plików ze sprzętem Klienta, Preisner Productions nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności i nie może dokonać zwrotu pieniędzy za pobrane pliki. Ponadto Preisner Productions nie ponosi odpowiedzialności za ochronę sprzętu komputerowego Klienta, w szczególności przed wirusami.

Strona Sklepu może zawierać linki hipertekstowe do stron internetowych osób trzecich. Preisner Productions nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności w przypadku, gdy te strony osób trzecich zawierają elementy niezgodne z prawem. W związku z tym Klient jest odpowiedzialny za ochronę swojego sprzętu przed jakąkolwiek formą włamania i/lub zainfekowania wirusami, za co Preisner Productions w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności. Preisner Store nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie sprzętu Klienta.

Preisner Productions nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań z przyczyn naturalnych, sił lub przyczyn pozostających poza jego kontrolą, w tym między innymi awarii Internetu, komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, innego sprzętu lub zasilania, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, sporów pracowniczych, zamieszek, niepokoi społecznych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burzy, eksplozji, działania siły wyższej, wojen, działań rządowych, nakazów sądów krajowych lub zagranicznych, bezczynności stron trzecich lub awarii w ogrzewaniu, oświetleniu lub klimatyzacji oraz ogólnie, wszelkich nieuniknionych i nieprzewidywalnych zdarzeń, które mogą uniemożliwić jego prawidłowe wykonanie.

Uznaje się, że każdy Klient, który zakupił pliki za pośrednictwem Preisner Store, pobrał i zapisał te pliki na swoim komputerze osobistym. Preisner Productions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę plików pobranych za pośrednictwem Sklepu Preisner Productions, chyba że taka utrata wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Preisner Productions.

W każdym przypadku Preisner Productions ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie, w jakim jest zobowiązana do świadczenia usługi zgodnie z prawem. W tym zakresie odpowiedzialność ta jest ograniczona do ceny Zamówienia złożonego przez Klienta.

Preisner Productions nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania przepisów kraju, w którym pobierane są pliki.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Preisner Store podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres store@preisner.com.

Zobowiązujemy się odpowiedzieć na każde zgłoszenie lub reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

Informujemy, że istnieją pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich jest dobrowolne i może nastąpić tylko wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Ponadto Komisja Europejska utworzyła platformę rozstrzygania sporów, której celem jest gromadzenie wszelkich skarg konsumentów po dokonaniu zakupu online i przekazywanie ich do odpowiednich krajowych rzeczników praw konsumentów. Platforma jest dostępna pod następującym linkiem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Preisner Productions chroni dane osobowe swoich Klientów zgodnie z załączoną Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Preisner Productions zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulamin w dowolnym czasie i według własnego uznania. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.

Wersja Regulaminu z dnia 4.03.2024 r.

Koszyk
Melancholy
Pliki w jakości CD z cyfrowym bookletem
2 x
43,00 zł
Melancholy
Pliki w jakości HD z cyfrowym bookletem
1 x
52,00 zł
Do zapłaty
138,00 zł
Kod rabatowy +